Algemene ledenvergadering

Ieder jaar uiterlijk in juni wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de school aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. De uitnodiging en agenda van die vergadering worden ongeveer 4 weken voor de datum van de jaarvergadering aan de leden toegezonden vergezeld van of met een verwijzing via deze website naar het (financiële) jaarverslag, de begroting en een bericht van de school met wetenswaardigheden over de school van het afgelopen jaar.

 

Op de vergadering worden besluiten ter goedkeuring aan de leden voorgelegd zoals de keuze van het jaarlijkse geschenk aan de school en haar leerlingen, de begroting voor het komende jaar en wordt decharge aan het bestuur verleend.

 

De algemene ledenvergadering duurt ongeveer anderhalf uur en wordt soms verluchtigd met een lezing. Aansluitend wordt een borrel gehouden in of nabij de school.