Hieronymusbeurs

Reglement Hieronymusbeurs

 

De Vereniging tot Instandhouding van het Hieronymusfonds (‘Hieronymusfonds') is in 1924 opgericht door oud-leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

 

Belangrijke doelstellingen van het Hieronymusfonds zijn het versterken van de band tussen oud-leerlingen en de school en tussen oud-leerlingen onderling, en het ondersteunen van het gedachtengoed en de doelstellingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Daartoe wenst het Hieronymusfonds, naast het organiseren van een reünie tijdens elke lustrumviering en het verzorgen van een jaarlijkse lezing voor haar leden, leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium financieel te ondersteunen bij het deelnemen aan extracurriculaire of curriculumondersteunende activiteiten.

 

Het Hieronymusfonds stelt met ingang van 2013 de Hieronymusbeurs (‘Beurs’) beschikbaar voor leerlingen die aantoonbaar betrokken zijn bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium en die zich graag verder willen ontwikkelen door het ondernemen van activiteiten die hun schoolleven zowel in onderwijskundig opzicht als voor wat betreft buitenschoolse activiteiten kunnen verdiepen of verbeteren.

 

De Beurs kan worden toegekend aan elke leerling of groep leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De Beurs is in algemene zin bestemd voor studie, onderzoek of begeleiding welke plaatsvindt buiten of aanvullend op het curriculum van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Meer in het bijzonder zal de Beurs bestemd zijn ten behoeve van onderzoek in het kader van een profielwerkstuk, onderzoek in het kader van het “Meesterproef”-honoursprogramma, en het ondernemen van extra activiteiten in het kader van talentontwikkeling en excellentie.

 

De Beurs bedraagt minimaal EUR 500 en maximaal EUR 2.500, en is een schenking aan de leerling of groep leerlingen die een aanvraag tot toekenning van de Beurs indient (‘Aanvrager’). De definitieve hoogte van de Beurs is afhankelijk van de ingediende aanvraag en de begroting. Het Hieronymusfonds heeft de bedoeling om de Aanvrager met de Beurs aanvullend financieel te ondersteunen. Een eigen bijdrage van de Aanvrager zal daarom in beginsel verlangd worden.

 

In beginsel zal de Beurs eenmaal per schooljaar worden toegekend. Het is echter mogelijk dat er gedurende een schooljaar aan meerdere leerlingen of groepen leerlingen een Beurs wordt toegekend, waarbij evenwel het toe te kennen bedrag per schooljaar maximaal EUR 2.500 zal bedragen. 

 

Het beoordelen van de ingediende aanvragen en begrotingen, en het uiteindelijke toekennen van de Beurs geschiedt door een daartoe in het leven te roepen commissie, welke zal bestaan uit twee stafleden van het Utrechts Stedelijk Gymnasium en een bestuurslid van het Hieronymusfonds (‘Commissie’).

 

Het aanvragen van de Beurs is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. De selectieprocedure voor de Beurs bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge fase.

 

Schriftelijke fase: de Aanvrager moet een concreet en uitgewerkt plan aan de Commissie ter beschikking stellen, waarin gemotiveerd uiteen wordt gezet wat het doel van de aanvraag van de Beurs is, wat de meerwaarde is van de activiteiten waarvoor de Beurs gebruikt zal worden, en waarom aanvullende financiële middelen nodig zijn om de beoogde activiteiten te realiseren. De aanvraag moet daarnaast voorzien zijn van een realistische en gemotiveerde begroting waaruit de financiële noodzaak blijkt voor het aanvragen van de Beurs, alsook een tijdpad ten aanzien van het bereiken van het doel waarvoor de Beurs wordt aangevraagd. De Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en toelating tot de activiteiten waarvoor de Beurs wordt aangevraagd, alsook voor het vinden van aanvullende financiering. De aanvraag dient ondertekend te zijn door de Aanvrager, een vakdocent en een mentor van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, en de ouders / verzorgers van de Aanvrager.

 

Mondelinge fase: de Commissie kan de Aanvrager verzoeken om persoonlijk voor de Commissie te verschijnen. Tijdens een dergelijk gesprek moet de Aanvrager mondeling de Aanvraag motiveren, en toelichten wat het belang of de meerwaarde is van het beoogde doel van de aanvraag voor de Beurs. De mondelinge fase dient tevens om eventuele vragen van de Commissie naar aanleiding van het schriftelijke plan en de begroting te beantwoorden.

 

Na de schriftelijke fase en de eventuele mondelinge fase zal de Commissie een beslissing nemen over de toekenning van de Beurs aan de Aanvrager. Deze beslissing is bindend. Het maken van bezwaar of het aantekenen van beroep tegen besluiten van de Commissie is niet mogelijk. De Aanvrager ontvangt in geval van toekenning van de Beurs een schriftelijke bevestiging. De Aanvrager dient te bevestigen dat hij de toezegging aanvaardt.

 

Indien de Commissie beslist tot toekenning van de Beurs aan de Aanvrager zal de Beurs in beginsel in twee termijnen worden uitgekeerd, waarbij 90% van het toe te kennen bedrag zal worden uitgekeerd zo spoedig mogelijk na toekenning van de Beurs. De resterende 10% wordt uitgekeerd na ontvangst en goedkeuring door de Commissie van een door de Aanvrager op te stellen beknopt verslag, waarin verslag wordt gedaan van de ondernomen activiteiten, en waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd ten aanzien van de besteding van de Beurs. De Aanvrager is bereid om desgevraagd aan de Commissie, het Hieronymusfonds of het Utrechts Stedelijk Gymnasium een presentatie te geven van de ervaringen en/of resultaten van de ondernomen activiteiten.

 

Het staat de Commissie te allen tijde vrij om nadere voorwaarden te verbinden aan het toekennen van de Beurs. Een Beurs kan door de Commissie worden ingetrokken, beëindigd of opgeschort, en het staat de Commissie vrij de toe te kennen bedragen op een andere wijze als bovenvermeld uit te keren. Bij substantiële wijziging – dit ter beoordeling van de Commissie – of annulering van de activiteiten waarvoor de Beurs wordt aangevraagd vervalt de Beurs en dienen eventueel uitgekeerde bedragen te worden terugbetaald door de Aanvrager aan het Hieronymusfonds.